PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
6-latek w szkole
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
Dane Poradni
Druki do pobrania
Kadra
Opinie i orzeczenia
Oferta
Diagnozowanie
Terapia
Profilaktyka
Doradztwo zawodowe
Wspieranie rodziców
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
Wspieranie nauczycieli
Ogłoszenia
Statut
Przetargi
Ogłoszenie o zamówieniu
Informacja o wyborze oferty

Poradnia wydaje opinie w sprawach:

 

1)    wczesnego wspomagania rozwoju od chwili wykrycia niepełnosprawności u dziecka
do podjęcia nauki w szkole,

 

2)    wcześniejszego przyjęcia do szkoły podstawowej,

 

3)    odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,

 

4)    zwolnienia z nauki drugiego języka obcego,

 

5)    objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,

 

6)    dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia,

 

7)    udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, 

 

8)    przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,

 

9)    pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej,

 

    10)  zezwolenia na zatrudnienie młodocianego, w celu przyuczenia do wykonywania okreslonej
           pracy lub nauki zawodu,

 

    11)  braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,

 

    12)  objęcia dziecka pomocą psychologiczno - pedagogiczną w przedszkolu, w szkole
          lub placówce,

 

    13)  specyficznych  trudności w uczeniu się,

 

    14)  której mowa w art. 16 ust. 10 pkt 2 lit. a UoSO

 

    15)  i inne opinie o przebadanych

 

 

Opinię wydaje się na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka. 

 

Poradnia orzeka w sprawach:

 

  1. kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,
  2. nauczania indywidualnego dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

Orzeczenie rozpatruje się na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

Orzeczenia wydaje Zespół Orzekający, w którego skład wchodzą :

 

  1. dyrektor PPP-P jako przewodniczący
  2. członkowie - pracownicy pedagogiczni placówki i lekarz
  3. na swój wniosek - mogą uczestniczyć rodzice

Posiedzenia Zespołu Orzekającego odbywają się wg harmonogramu 2 razy raz w miesiącu i w szczególnych przypadkach - częściej.

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Anna Radawiec
Udostępnił: Urszula Szyca-Modras (2007-11-28, godz. 22:55)
Modyfikacja: Justyna Ryżycka (2018-04-23, godz. 13:52)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 176035