Do zadań poradni należy w szczególności:

1) wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej;

2) profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka;

3) terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych;

4) pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej;

5) prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli;

6) pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów;

7) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;

8) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły.

Poradnie specjalistyczne prowadzą działalność ukierunkowaną na specyficzny, jednorodny charakter problemów, z uwzględnieniem potrzeb środowiska. Działalność poradni specjalistycznych może być ukierunkowana w szczególności na:

1) wczesną interwencję i wspomaganie rozwoju dziecka w wieku od urodzenia do 7 roku życia;

2) udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym lub z dysfunkcjami rozwojowymi oraz ich rodzicom;

3) udzielanie pomocy młodzieży w rozwiązywaniu problemów okresu dojrzewania;

4) udzielanie pomocy uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej;

5) udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z wybitnymi uzdolnieniami;

6) profilaktykę problemową, w tym profilaktykę uzależnień dzieci i młodzieży;

7) wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny.

Poradnia realizuje zadania w szczególności przez:

1) diagnozę;

2) konsultację;

3) terapię;

4) psychoedukację;

5) rehabilitację;

6) doradztwo;

7) mediację;

8) interwencje w środowisku ucznia;

9) działalność profilaktyczną;

10) działalność informacyjną.

Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnie jest dobrowolne i nieodpłatne.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych