Załącznik nr 1

do obwieszczenia nr 1/2011

z dnia 08.03.2011r.

 

 

 

STATUT

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

W BYTOWIE

 

 1. Założenia wstępne.

§ 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bytowie /zwana dalej Poradnią/ jest placówką publiczną działającą na podstawie:

 1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

 2. Rozporządzenia MENiS z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 228, poz.1488).

 3. Rozporządzenia MENiS z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2002 r., Nr 223, poz.1869 oraz Dz. U. z 2010 r., Nr 228, poz.1492).

 4. Ustawa - Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późniejszymi zmianami).

§ 2. Jednostką prowadzącą Poradnię jest Powiat Bytowski, a organem

sprawującym nadzór pedagogiczny jest Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.

§ 3. Z usług Poradni można korzystać w sprawach dzieci zamieszkujących powiat

bytowski w wieku od urodzenia oraz w sprawach dzieci i młodzieży

uczęszczających do przedszkoli i szkół znajdujących się na terenie powiatu

bytowskiego niezależnie od ich miejsca zamieszkania.

§ 4. Korzystanie z Poradni jest dobrowolne i bezpłatne.

 

 1. Cele i zadania.

§ 5. Celem Poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku

kształcenia i zawodu. Poradnia udziela pomocy również rodzicom

i nauczycielom w sprawach związanych z wychowaniem i kształceniem dzieci

i młodzieży.

§ 6Do zadań Poradni należy:

 1. diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:

a) predyspozycji i uzdolnień,

b) przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,

c) specyficznych trudności w uczeniu się;

 1. wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży:

 1. szczególnie uzdolnionych,

 2. niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

 3. ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

 4. z zaburzeniami komunikacji językowej,

 5. z chorobami przewlekłymi;

 1. prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin;

 2. pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;

 3. wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą;

 4. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;

 5. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom;

 6. współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej;

 7. współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach, oraz planów działań wspierających, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

 8. współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 9. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;

 10. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych;

 11. prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;

 12. udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.

§ 7. Poradnia realizuje wymienione zadania poprzez:

         1.diagnozowanie;

 1. opiniowanie;

 2. działalność terapeutyczną;

 3. prowadzenie grup wsparcia;

 4. prowadzenie mediacji;

 5. interwencję kryzysową;

 6. działalność profilaktyczną;

 7. poradnictwo;

 8. konsultacje;

 9. działalność informacyjno-szkoleniową.

 

§ 8. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej opinia wydawana jest na pisemny wniosek rodziców, albo pełnoletniego ucznia.

§ 9 Osoba, która składa wniosek może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich oraz opinię wychowawcy.

§ 10. Jeżeli w celu wydania opinii niezbędne jest przeprowadzenie badań lekarskich osoba składająca wniosek powinna, na wniosek Poradni, przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.

§ 11. Opinia poradni zawiera:

 1. oznaczenie poradni wydającej opinię, numer opinii i datę jej wydania,

 2. imię i nazwisko osoby, której dotyczy opinia, datę i miejsce jej urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a w przypadku ucznia – również nazwę i adres szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczeń uczęszcza;

3) diagnozę poziomu rozwoju, w tym indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych osoby, której dotyczy opinia, a także opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie tej osoby;

4) zalecane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

§ 12. Opinię podpisuje dyrektor poradni oraz specjaliści, którzy sporządzili opinię.

 

§ 13 W poradniach są organizowane i działają zespoły orzekające, wydające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zespoły te działania na podstawie przepisów w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz na podstawie regulaminu pracy zespołów orzekających.

§ 14. Pomoc w poradni powinna być udzielana bez zbędnej zwłoki, w kolejności zgłoszeń i z uwzględnieniem charakteru spraw.

§ 15. Osoby zatrudnione w poradni realizują jej zadania również poza placówką, w szczególności w przedszkolu, szkole i placówce oraz w środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.

§ 16 Poradnia podejmuje współpracę z innymi instytucjami, poradniami, organizacjami pozarządowymi, pracującymi na rzecz dzieci i młodzieży oraz rodziców i nauczycieli poprzez udzielanie informacji, konsultacje, inspirowanie działań, realizowanie wspólnych zadań.

 1. Organy Poradni.

§ 17. Organami Poradni są:

  1. Dyrektor Poradni.

  2. Rada Pedagogiczna.

§ 18Zadania dyrektora Poradni:

 1. kierowanie działalnością placówki, zapewnienie warunków realizacji zadań statutowych,

 2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego i przedstawianie przynajmniej raz w roku, na koniec roku szkolnego, wniosków z nadzoru pedagogicznego,

 3. przewodniczenie pracom Rady Pedagogicznej- przygotowywanie, prowadzenie i zawiadamianie o terminie i porządku,

 4. realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących,

 5. zatrudnianie i zwalnianie pracowników Poradni,

 6. reprezentowanie placówki na zewnątrz,

 7. zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym,

 8. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Poradni zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

 9. przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom placówki,

 10. występowanie z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej placówki w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników,

 11. współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizowaniu praktyk pedagogicznych,

 12. szczegółowy zakres zadań dyrektora określa ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy,

 13. Dyrektor poradni, za zgodą organu prowadzącego Poradnię, może utworzyć stanowisko wicedyrektora.

§ 19.Zadania i uprawnienia Rady Pedagogicznej:

 1. Radę Pedagogiczną tworzą pracownicy pedagogiczni.

 2. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały w sprawie:

a) planów pracy placówki,

b) organizacji doskonalenia zawodowego pracowników,

c) innowacji i eksperymentów pedagogicznych.

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje:

 1. organizację pracy placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć,

 2. projekt planu finansowego placówki,

 3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

 4. propozycje Dyrektora w sprawach przydziału pracownikom pedagogicznym stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć merytorycznych.

 5. szczegółowy zakres zadań i uprawnień Rady Pedagogicznej określa Regulamin pracy Rady Pedagogicznej.

§ 20Zasady współpracy organów Poradni:

 1. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego rady albo 1/3 członków rady. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania z co najmniej 1- tygodniowym wyprzedzeniem w wypadku zwyczajnego posiedzenia rady i z co najmniej dziennym wyprzedzeniem w wypadku nadzwyczajnego posiedzenia rady.

 2. Rada ma prawo zgłosić votum nieufności w stosunku do Dyrektora , jeśli narusza on obowiązujące przepisy lub zaniedbuje swoje obowiązki.

 3. Rada ma prawo wystąpić do organu prowadzącego o ogłoszenie konkursu na dyrektora.

 4. Dyrektor ma prawo zawiesić uchwałę rady podjętą niezgodnie z obowiązującymi przepisami. O zawieszeniu uchwały Dyrektor niezwłocznie powiadamia organ prowadzący Poradnię celem zajęcia przez organ stanowiska.

 5. W sytuacji sporu strony wybierają swoich przedstawicieli- mediatorów z zewnątrz w celu rozstrzygnięcia konfliktu.

IV. Organizacja Poradni.

§ 21. Szczegółową organizację pracy w danym roku szkolnym określa arkusz

organizacji poradni, opracowany przez Dyrektora poradni, z uwzględnieniem

rocznego planu pracy oraz planu finansowego poradni – w terminie do dnia

30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji poradni zatwierdza organ

prowadzący Poradnię w terminie do dnia 25 maja danego roku.

§ 22. Arkusz organizacji Poradni zawiera dane dotyczące terenu działania Poradni,

informacje o zatrudnionych pracownikach oraz o liczbie godzin zajęć

finansowanych ze środków organu prowadzącego. Jest zatwierdzany przez

Zarząd Powiatu Bytowskiego.

§ 23. Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku.

§ 24. Poradnia jest placówką nieferyjną, działa przez cały rok.

§ 25. Poradnia może posiadać filie, za zgodą organu prowadzącego.

V. Pracownicy Poradni.

§ 26

 1. Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych.

 2. Zadania poradni, w zależności od potrzeb, mogą być realizowane również przy pomocy innych specjalistów, w szczególności lekarzy, których udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom.

 3. W Poradni zatrudnieni są również pracownicy administracji i obsługi.

§ 27.

 1. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w Poradni także przez wolontariuszy. Wolontariuszem w poradni może być osoba pełnoletnia, która nie była karana i wobec której nie toczy się postępowanie karne.

Dyrektor poradni informuje wolontariusza o specyfice pracy poradni i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy poradni.

Dyrektor poradni podpisuje z wolontariuszem porozumienie zawierające:

 1. zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza zadań;

 2. czas trwania porozumienia;

 3. zobowiązanie wolontariusza do wykonywania zadań we współpracy z pracownikami poradni;

 4. zobowiązanie wolontariusza do nieujawniania informacji dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy poradni;

 5. sposób rozwiązania porozumienia.

§ 28. Liczbę pracowników pedagogicznych Poradni, w zależności od zadań

określonych w jej statucie oraz terenu działania, ustala na wniosek dyrektora,

organ prowadzący Poradnię.

§ 29. Liczbę pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor w zależności od

potrzeb Poradni.

§ 30.

 1. Prawa i obowiązki pracowników pedagogicznych Poradni określają przepisy ustawy z dnia 26.01.1982r. – Karta Nauczyciela /z późniejszymi zmianami/ oraz Kodeks pracy.

 2. Szczegółowe zasady pracy pracowników Poradni określa Regulamin Pracy Poradni 
  i zakresy czynności.

 

VI. Postanowienia końcowe.

§ 31. Poradnia używa pieczęci następującej treści:

P O R A D N I A

PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

77-100 Bytów

ul. Gdańska 59, tel./fax 59/ 822 25 20

 

§ 32. Poradnia jest placówką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 33. Poradnia prowadzi następującą dokumentację:

 1. arkusz organizacji Poradni,

 2. roczny plan pracy,

 3. roczny plan nadzoru pedagogicznego,

 4. tygodniowy rozkład zajęć pracowników,

 5. elektroniczny wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni, zawierający: numer porządkowy, imię i nazwisko, datę urodzenia i miejsce zamieszkania,

 6. dokumentację badań i zajęć specjalistycznych,

 7. dzienniki indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych,

 8. protokół posiedzeń zespołów orzekających,

 9. księgę protokółów rady pedagogicznej,

 10. zeszyt kontroli Poradni,

 11. elektroniczny rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń zawierający numer porządkowy, numer opinii lub orzeczenia oraz datę ich wydania,

 12. inną dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 34. Statut opracowany został na podstawie rozporządzenia MENiS w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2002 r., Nr 223, poz. 1896)wnosząc zmiany w Statucie Poradni z dnia 15.12.2008 r. i uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 08.03.2011 r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.