Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz efektywności uczenia się

 

 1. Diagnozowanie dzieci w wieku od 0-6 lat oraz ukierunkowuje oddziaływania rodziców wspomagajacych rozwój
 2. Wczesne diagnozowanie dzieci o cechach autystycznych oraz ukierunkowywanie pracy terapeutycznej
 3. Ocenianie stopnia dojrzałości szkolnej  dzieci 6-7 letnich:

  - badania przesiewowe i wstępne dzieci z klas  „0” w przedszkolach

  - konstruowanie indywidualnych programów wspomagających oddziaływania korekcyjno – kompensacyjne wobec w/w grupy dzieci
 4. Badania logopedyczne dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
 5. Diagnoza dzieci ubiegających się o przyjęcie do klas integracyjnych. Koordynacja działań związanych z tworzeniem klas integracyjnych
 6. Diagnozowanie uczniów z dydaktycznymi trudnościami
 7. Diagnoza dzieci ze specygicznymi trudnościami w nauce (dysleksja rozwojowa, dyskalkulia)
 8. Pomoc uczniom ze znacznymi opóźnieniami szkolnymi - diagnozowanie uczniów gimnazjum i wydawanie opinii do oddziałów przysposabiających do pracy

 9. Opiniowanie nie promowania uczniów klas I – III, jako formy pomocy wspomagającej uczenie się

 10. Badania przesiewowe wzroku i słuchu multimedialnym programem "Widzę" i "Słyszę"

 11. Orzekanie o potrzebie nauczania indywidualnego, kształcenia specjalnego oraz wczesnego wspomagania rozwoju

Konsultowanie z rodzicami, wychowawcami, nauczycielami zaleceń postdiagnostycznych wspomagających  efektywność edukacji, w tym określonych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach.